Direktorica ASK pod novim optužbama! Pronevjerila ogroman novac!

Specijalno državno tužilaštvo je, nakon ocjene dokaza prikupljenih u izviđaju i saslušanja okrivljene, 7. maja ove godine, donijelo naredbu u sprovođenju istrage protiv direktorice Agencije za sprječavanje korupcije Jelene Perović za produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja, kojim je okrivljena, u periodu od avgusta 2020. do marta 2024. godine, sebi i drugima pribavila imovinsku korist a budžetu Crne Gore nanijela štetu u ukupnom iznosu od najmanje 100.000 eura, saopštio je držvani tužilac i portparol SDT-a Vukas Radonjić.

Kako kaže, postoji osnovana sumnja da je okrivljena, protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja i prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja, suprotno Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kojim je propisano da rješenje o zaradi za lica koja su izabrana u skladu sa propisima donosi organ odnosno radno tijelo koje ih je izabralo, u svoju korist ali i u korist predsjednika i članova Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, donosila odluke o varijabilnom dijelu zarade i o naknadama, na osnovu kojih je okrivljenoj isplaćivana zarada uvećana za varijabilni dio, a članovima Savjeta Agencije naknada, iako je donošenje takvih odluka za direktoricu isključivo ovlašćenje Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, a za članove Savjeta isključivo ovlašćenje Skupštine Crne Gore.

“Takođe, postoji osnovana sumnja i da je ona donosila rješenja za prekovremeni rad, za sebe i svoje pomoćnike, N.P. i B.V., u koja je unosila neistinite podatke o broju prekovremenih časova rada, za koje ne postoji evidencija da su ostvareni, na osnovu kojh je okrivljenoj i pomoćnicima isplaćivana zarada uvećana po osnovu prekovremenog rada”, rekao je on.

Postoji, kaže, osnovana sumnja i da je Jelena Perović, suprotno Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Uredbi o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru, licu koji nije zaposleni vec je u Agenciji za sprječavanje korupcije bio angažovan po osnovu ugovora o djelu, iz sredstava Agencije plaćala troškove putovanja – prevoza i hotelskog smještaja u Sjevernu Makedoniju, Sloveniju, Hrvatsku, Kosovo, Albaniju, Belgiju, Austriju, Francusku, Bugarsku, Egipat i Sjedinjene Američke Države, te da je privatno putovanje u Sloveniju, u izvještaju sa službenog puta, lažno predstavila kao službeno putovanje a troškove putovanja kao troškove nastale u vezi sa radom, pa je sa računa Agencije za sprječavanje korupcije, na ime naknade troškova sebi isplatila novac.

“I konačno, postoji osnovana sumnja i da je okrivljena, krajem novembra 2023. godine, kao naručilac posla, sa N. L., kao izvršiocem, zaključila ugovor o djelu, kojim su se ugovorne strane sporazumjele da će izvršilac posla izvršavati poslove koji se odnose na tehničku pomoć prilikom sačinjavanja izvještaja o izvršenim provjerama, tehničku i izrade statističkih izvještaja, pomoć pri sortiranju i raspoređivanju i evidentiranju dokumentacije i njenom odlaganju u određene registre, pripremu, organizovanje i podršku prilikom organizovanja službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, za nadoknadu u neto iznosu od 1.000,00€, koja je 20. decembra 2023.godine plaćena sa računa Agencije za sprečavanje korupcije, da bi za vrijeme trajanja tog ugovora, okrivljena sa istim licem zaključila još jedan ugovor o djelu, koji nije zaveden kroz djelovodnik, za period od 1. do 10. decembra 2023. godine, za iste poslove – priprema, organizovanje i podrška prilikom organizovanja službenih putovanja u zemlji i inostranstvu za nadoknadu u neto iznosu od 1.909,95 eura, koja je 11. decembra 2023. godine, isplaćena sa računa Agencije za sprječavanje korupcije”, rekao je Radonjić.

Radonjić je istakao da će se u istrazi prikupiti dokazi i podaci koji su potrebni državnom tužiocu za donošenje odluke o podizanju optužnice ili o obustavi istrage i dokazi za koje postoji opasnost da se neće moći ponoviti na glavnom pretresu ili bi njihovo izvođenje bilo otežano, kao i drugi dokazi koji mogu biti od koristi za postupak, a čije se izvođenje, s obzirom na okolnosti slučaja, pokazuje cjelishodnim.

0 komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare