Zoran Brđanin, pola čovjek pola usvojena žalba!

Upravni sud je treći put usvojio žalbu bivšeg direktora Uprave policije Zorana Brđanina.

Ovo je treći put da sud usvaja žalbu Brđanina.

Rješenjem Vlade Crne Gore, broj 08-104/24-6213/4-23 od 03.03.2024. godine, dužnosti direktora Uprave policije razriješen je Z.B., prije isteka vremena na koje je postavljen,nakon što je ministar unutrašnjih poslova podnio predlog za njegovo razrješenje. Predlog je podnijet na osnovu člana 16 stav 3 Zakona o unutrašnjim poslovima, a kao razlog za razrješenje navedeno je da Odbor za bezbjednost i odbranu, kao nadležni odbor, nije prihvatio Izvještaj o razultatima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije za period 01.01.2022.-15.05.2022. godine i Izvještaj o razultatima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije za period 15.05.2022.-23.11.2022. godine.

Upravni sud Crne Gore je, ispitujući rješenje Vlade Crne Gore od 03.03.2024.godine, po tužbi tužioca Z.B., utvrdio da je isti nezakonito, iu skladu sa odredbom člana 36 Zakona o upravnom sporu, s obzirom da su ispunjene zakonske pretpostavke, poništavajući isto odlučio u sporu pune jurisdikcije.

Upravni sud je stava da u postupku donošenja pobijanog rješenja, za sve situacije koje nijesu riješene lex specialis-om, Zakonom o unutrašnjim poslovima, imaju se primijeniti odredbe Zakona o upravnom postupku, u konkretnom odredbe člana 41, koji propisuje da kada je zakonom ili drugim propisom propisano da rješenje donosi jedan javnopravni organ uz prethodnu saglasnost, potvrdu ili odobrenje, odnosno po prethodno pribavljenom mišljenju drugog javnopravnog organa, rješenje se donosi kad drugi javnopravni organ da saglasnost, potvrdu ili odobrenje, odnosno mišljenje, budući da je nesporna nadležnost Vlade Crne Gore da, na predlog ministra unutrašnjih poslova, donese rješenje o razrješenju direktora Policije, ako nadležni odbor Skupštine ne prihvati izvještaj o rezultatima Policije u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, koji direktor Policije podnosi nadležnom odboru Skupštine dva puta godišnje, a najkasnije 1. juna i 1. decembraMeđutim, u predmetnoj stvari, Odbor za bezbjednost i odbranu je Izvještaj o razultatima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije za period 01.01.2022.-15.05.2022. godine i Izvještaj o razultatima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije za period 15.05.2022.-23.11.2022. godine, koji su blagovremeno dostavljeni, razmatrao tek na trećoj sjednice održanoj 21. decembra 2023. godine, i iste većinom glasova nije prihvatio, dok je na prvoj sjednici održanoj 12. decembra 2023. godine,  Odbor za bezbjednost i odbranu razmatrao Izvještaj o razultatima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije za period 01. jun – 15. novembar 2023. godine, i isti većinom glasova prihvatio, što znači da su predmetni posebni Izvještaji direktora Policije za 2022. godinu, razmatrani tek nakon navedenog posebnog Izvještaja za 2023. godinu.

Kako nadležni skupštinski Odbor nije postupio u roku normiranom u članu 41 stav 2 Zakona o upravnom postupku, kojim je propisano da je javnopravni organ dužan da saglasnost, potvrdu, odobrenje ili mišljenje da u roku od 20 dana od dana kada je zatraženo, ako zakonom ili drugim propisom nije drukčije propisano, to nepostupanje u zakonom predviđenom roku od 20 dana stvara pretpostavku da je javnopravni organ dao saglasnost, odobrenje ili potvrdu (st.3 člana 41 ZUP-a), a u kom pravcu je ovaj sud već iskazao svoj stav u odlukama U.br.  3274/21 od 21.10.2021. godine i U.br. 12564/2023 od 07.11.2023. godine.Navedeno znači da nije ispunjen uslov iz člana 16 stav 3 Zakona o unutrašnjim poslovima za pokretanje postupka razrješenja direktora Uprave policije, pa samim tim ni za razrješenje tužioca, jer se predmetni izvještaji smatraju prihvaćenim. Ovo dodatno kod činjenice da je Vlada Crne Gore na sjednici održanoj 13. aprila 2023. godine razmotrila, i zaključkom broj 07-041/23-1690 od 20. aprila 2023. godine usvojila Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova sa organizacionom jedinicom ministarstva nadležnom za policijske poslove za 2022. godinu, koji je dostavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, a na koju činjenicu osnovano ukazuje i tužilac.

(RTCG)

0 komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare